logo Aka servis

Podmienky a požiadavky na používanie internetových stránok spoločnosti Aka servis, spol. s r.o.

Prosím, pozorne si prečítajte tento dokument, pretože obsahuje informácie o vašich právach, záväzkoch a vašom prístupe pri používaní týchto internetových stránok alebo služieb, ktoré sú s nimi spojené.

Aka servis, spol. s r.o. poskytuje tieto internetové stránky na základe následne uvedených podmienok. Vstupom na internetové stránky Aka servis, spol. s r.o. s týmito podmienkami súhlasíte a zaväzujete sa ich dodržiavať. Aka servis, spol. s r.o. môže tieto podmienky bez osobitného upozornenia alebo akéhokoľvek zobrazenia upozornenia na tejto stránke aktualizovať. Preto pri každom vstupe na internetové stránky Aka servis, spol. s r.o. by ste mali skontrolovať aktualizáciu týchto podmienok.

Na internetových stránkach Aka servis, spol. s r.o. môžete získať informácie o ponúkaných produktoch a službách a tiež môžete posielať otázky za účelom získania ďalších informácií, vykonať objednanie produktov alebo služieb, či vyjadriť svoj názor. Všetky povolené odkazy na tieto stránky musia byť nasmerované cez domovskú stránku, a musí byt jasné, že táto stránka a jej obsah sú jednoznačne oddelené od internetovej stránky, ktorá obsahuje odkaz a musí byt jasné a zrozumitelné, že táto stránka je vo vlastníctve alebo je prevádzkovaná spoločnosťou Aka servis, spol. s r.o. Na stránkach môžu byť tiež uvedené odkazy na iné internetové stránky za účelom získania podrobnejších informácií o produktoch alebo ich programovom vybavení. Používatelia, ktorí navštevujú externé internetové stránky cez odkazy z tejto stránky, tak konajú výlučne na svoje vlastné riziko. Prístup a používanie stránok https://www.akaservis.sk je bezplatné.

  Zaväzujete sa, že prostredníctvom týchto internetových stránok nezverejníte a ani nepošlete žiadny materiál, ktorého obsah by mohol byť kvalifikovaný ako:
 • hanlivý, urážlivý, obscénny, útočný, hrubý, náchylný k podnecovaniu rasovej nenávisti, diskriminačný alebo rúhavý,
 • obsah materiálu by mohol byť považovaný za tvorbu alebo podnecovanie správania, ktoré by mohlo byť považované za trestný čin,
 • obsah materiálu by mohol byť kvalifikovaný ako nevyžiadaná pošta,
 • obsah materiálu by mohol spôsobiť aktivity, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať integritu týchto alebo iných internetových stránok, ich funkcie alebo celú elektronickú komunikáciu, či umožnia získavať dôverné informácie o elektronickej komunikácii,
 • porušujúci niektorú z povinností dôvernosti, utajenia alebo obchodného tajomstva,
 • porušujúci vlastnícke práva tretích osôb alebo predmetov, na ktoré sú potrebné licencie alebo povolenia,
 • porušujúci iné právne predpisy.

Aka servis, spol. s r.o. si vyhradzuje právo odstrániť z internetových stránok všetky materiály a odkazy na iné internetové stránky, u ktorých má dôvodné podozrenie, že sú zakázané alebo sú inak nevhodné. Bez ohľadu na to uznávate, že Aka servis, spol. s r.o. nemá žiadnu kontrolu nad obsahom internetových stránok iných užívateľov a nezamýšľa monitorovať obsah internetových stránok, aby zabezpečil ich presnosť, správnosť alebo zhodu so zásadami uvedenými v týchto podmienkach. Internetové stránky Aka servis, spol. s r.o. nesmiete spájať s inými internetovými stránkami, ktoré sú v rozpore s týmito podmienkami, a musíte okamžite odstrániť každý odkaz, ak o to Aka servis, spol. s r.o. podľa svojho vlastného uváženia požiada.

Všetky materiály zahrnuté do internetových stránok Aka servis, spol. s r.o. sú vlastníctvom Aka servis, spol. s r.o. a jej dodávateľov a sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Uvedené materiály nesmiete upravovať a ani z nich vytvárať odvodené diela, reprodukovať ich alebo verejne zobrazovať, realizovať, distribuovať či inak používať pre verejné alebo komerčné účely. Použitie akýchkoľvek materiálov na inej internetovej stránke alebo v sieťovom počítačovom prostredí je pre všetky účely zakázané. Akékoľvek používanie obsahu stránok spôsobom, ktorý porušuje tieto podmienky (alebo ich podstatu) môže porušit ochrannú známku, autorské práva alebo iné vlastnícke práva, občianske a trestné zákony. Ak si želáte použiť materiály z týchto internetových stránok, musíte vopred získať povolenie od Aka servis, spol. s r.o., jej dodávateľov alebo príslušného majiteľa autorského práva alebo udeľovateľa licencie na tieto materiály. Súhlasíte, že Aka servis, spol. s r.o. a spoločnosti uvedené na jej internetových stránkach odškodníte za všetky žaloby, požiadavky, straty alebo škody, ktoré utrpí následkom porušenia tohto ustanovenia.

Uvedomujete si a súhlasíte s tým, že internetové stránky Aka servis, spol. s r.o. používate výhradne na svoje vlastné nebezpečenstvo a že Aka servis, spol. s r.o. nezaručuje, že jej internetové stránky splnia vaše požiadavky alebo že budú trvalo dostupné, bez chýb alebo bezpečné. Aka servis, spol. s r.o. si vyhradzuje právo meniť alebo stiahnuť podľa svojho vlastného uváženia všetok obsah alebo služby ponúkané ako súčasť internetových stránok Aka servis, spol. s r.o. Aka servis, spol. s r.o. a jej zamestnaci nezodpovedajú za škody spôsobené v súvislosti s vaším vstupom na tieto internetové stránky alebo s ich používaním.

  Ak si zvolíte registráciu na internetových stránkach Aka servis, spol. s r.o. alebo vykonáte registráciu iným spôsobom, súhlasíte, že Aka servis, spol. s r.o. poskytnete presné dáta vyžadované v registračnom formulári. Aka servis, spol. s r.o. sa zaväzuje, že:
 • informácie poskytnuté vo formulári alebo iným spôsobom budú použité za účelom poskytnutia služieb, ktoré ste si vyžiadali,
 • poskytnuté informácie môžu byť použité na účely marketingu alebo aby vás informovali o produktoch a službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať,
 • niektoré vaše osobné informácie môžu byť poskytnuté tretím osobám (ako napr. poskytovatelia hostingového serveru, marketingové agentúry) za vyššie uvedeným účelom alebo za účelom správy,
 • dôverné informácie budú prístupné len pre oprávnených zamestnancov spoločnosti,
 • vami poskytnuté informácie máte právo kedykoľvek upraviť,
 • vaše osobné informácie budeme uchovávať len po dobu poskytovania služieb, o ktoré ste žiadali, alebo po dodatočnú dobu, ak si to vyžaduje zákon,
 • nebudeme sa snažiť získať prístup k dátam na vašich pamäťových médiách,

Bez predchádzajúceho prísomného povolenia Aka servis, spol. s r.o. nemôžete žiadnym spôsobom zobrazovať ani používať logá alebo ochranné známky Aka servis, spol. s r.o.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov, či informácií na stránkach Aka servis, spol. s r.o. s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi Aka servis, spol. s r.o. a užívateľom internetových stránok, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Tieto podmienky je oprávnený meniť, či dopĺňať iba poverený zástupca Aka servis, spol. s r.o. Podmienky a právne obmedzenia používania internetových stránok Aka servis, spol. s r.o. sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

V prípade sporov sa tieto podmienky budú riadiť a vykladať v zmysle zákonov platných v Slovenskej republike.

Aka servis, spol. s r.o.
Šafárikova 41/5923
080 01 Prešov
Slovenská republika
Telefón: 00 421 51 749 25 20
IČO: 3646 8312

Tieto podmienky a obsah tejto stránky sú chránené autorským právom.

Copyright © Aka servis, spol. s r.o.

Dátum vydania: 01.08.2022